Thơ
 

 

 

 

 


 

Mt cành mai

                      Cho T.Anh & T. Dao

 

Xuân đi, trăm hoa tàn

Hoa n lúc xuân sang  

Trưc mt đi di đi

Tóc bc theo ngày trôi

Nói chi : " Xuân hết, hoa tàn c ! '

Trưc ca, cành mai n ti qua  ..  

 

AnNaDa phng dch

 

 

A plum branch 

                                 For  AnNaDa

 

Spring goes, hundreds of flowers fade in gloom

Spring comes, hundred of flowers gay in bloom

The cycle of life moves on before our eyes 

The current of time gradually the hair dyes

Say “when Spring ends, all flowers gone“ no more !

Last night, a plum branch flowered by the front door 

 

TyNa translated

( from a poem by Zhen master Man Giac)

 

 

 

Mt cành mai n

 

                      Cho T.Anh & T. Dao

 

Xuân qua, trăm hoa rng

Xuân v, n trăm hoa 

Mt nhin đi luân chuyn

Trên đu tóc phôi pha  

Ch bo xuân đi, hoa rng hết !

Mt cành mai .. ti n hiên nhà 

 

TyNa phng dch

 

 

A blossoming plum branch 

 

                      Esp. to  T.A & T.Dao

 

Spring leaves, hundreds of flowers fall

Spring comes, hundreds of flowers bloom bright

Eyes view the vicissitudes of life going on  

The fine hair on heads year by year turn white  

Don’t say : “ Spring gone, all flowers also gone “ !  

In my front yard, a plum branch blossomed last light 

 

TyNa translated

( from a poem by Zhen master Man Giac )

 

 

 

 

Cáo tật thị chúng 
(Nhất chi mai )

 

Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.
 

Thiền sư Mãn Giác

 

 

 

Một cành mai
(Cáo bệnh để dạy đệ tử)

 

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mặt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.
 

Bản dịch của Ngô Tất Tố

 

 Copy right © 2002 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved