Nguyễn Ngọc Dũng


 

Tên là Nguyễn Ngọc Dũng, bút hiệu nnd.
Sinh năm 1956 tại Vũng Tàu, theo gia đình trôi về miền thượng du Banmêthuột năm 1960.
 
Trong quá tình giáo dục hầu như cơ duyên với tôn giáo như:
    Tiểu học công giáo Vinh Sơn, BMT, Việt Nam.
   Trung hoc phật giáo Bồ ĐỀ, BMT, Việt nam.
   Tốt nghiệp lớp hàm thụ ký giả báo chí ở Việt nam năm 1974.
     Ngành điện tử LW, kirland, USA .
   Đại học công giáo LPU , Seattle, USA.
 
Sinh sống và làm việc cho công ty điện tử ở Hoa kỳ trên 20 năm.
Yêu chuông thơ nhạc và cấu tạo Traditional Salmon Fly trong khía cạnh nghệ thuật và ca tụng thiên nhiên 

Copy right © 2002 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved