Nhạc Lý Cơ Bản

            Quãng
           Quãng là gì ?
           Cung và nữa cung
           Chất lượng quãng
           Ðảo quãng
           Một số thuật ngữ

           Quãng 2
Quãng 3
Quãng 4
Quãng 5 
Quãng 6
Quãng 7
Quãng 8


           Hợp âm

           Hợp âm là gì ?
           Hợp âm và chuỗi hòa âm
           Hợp âm đảo
           Hợp âm 3 nốt
           Cấp độ hợp âm và âm giai
Nguồn gốc tên gọi của các hợp âm 7
Hợp âm 7 trong âm giai trưởng
Hợp âm 7 và cấp độ của âm giai
Xác định hợp âm 7
Hợp âm 9


          Âm giai

          Âm giai là gì ?
          Âm giai trưởng 
          Các nhạc hiệu cơ bản
          Xác định dấu khóa
          Một số khái niệm

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved