Nguyễn Đức Tấn
Sinh năm 1952 tại BanMêThuột  Việt Nam
Cựu học sinh trường Trung học  Bồ Đề BMT
Hướng Đạo sinh BMT
Đoàn viên Duca Lòng Mẹ Banmêthuột 1967
Ngoài tên thật còn có bút hiệu là Thái Minh Không.
Mất ngày 24-10-1998 tại Banmêthuột .

Trích tập thơ : " Cho Mùa Thu Sáng "

 Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved